Wettelijke bepalingen

Het verdere gebruik van deze website houdt in dat u integraal instemt met de volgende gebruiksbepalingen en -voorwaarden.

De huidige webversie van deze gebruiksvoorwaarden is tot op het moment van vervanging de enige inroepbare versie tijdens de gehele gebruiksduur van de website.

WETTELIJKE BEPALINGEN – WEBSITES ‘INITIATIVES DÉCORATION’
U bent momenteel verbonden met een website van ‘Les Décoratives’, ‘Les Anciens Ebénistes’ of ‘id’, die exclusief eigendom zijn van onderstaande firma:
Firmanaam: INITIATIVES DÉCORATION

Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van: € 2.659.053

HR La Rochelle – SIRET: 305 151 771 00048  –  NAF: 2030 Z

Maatschappelijke zetel: 20, avenue André Dulin, 17300 ROCHEFORT
Telefoon: 05 46 88 88 00
Fax: 05 46 88 88 03
E-mail: contact@groupe-id.com
Webdesign en -ontwikkeling: DISKO SAS – 70 rue des Maraichers, 75020 PARIS – Telefoon: 01 80 88 58 50
Hosting: OVH – vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 10.059.500, maatschappelijke zetel gelegen te 2, rue Kellermann, 59100 ROUBAIX, HR Lille, SIRET 424 761 419 00045, vertegenwoordigd door dhr. Henryk KLABA in de hoedanigheid van voorzitter – tel. 08 20 69 87 65 – e-mail: support@ovh.com
Aangiftenummer CNIL: 1673712
GEBRUIKSVOORWAARDEN
Toegang tot de website
De informatie op deze website heeft een zuiver indicatief karakter en is geenszins bindend. Deze informatie kan op om het even welk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.
De gebruiker van de websites ‘les-decoratives.com’, ‘les-anciens-ebenistes.com’ of ‘id-paris.com’ erkent te hebben gecontroleerd of zijn apparatuur vrij is van virussen en optimaal functioneert. Hij erkent eveneens kennis te hebben genomen van deze wettelijke bepaling en verbindt zich ertoe deze te respecteren.
INITIATIVES DÉCORATION kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadegevallen of andere nadelen voor de gebruiker die voortvloeien uit het gebruik van de website of de inhoud ervan.
Deze website is doorgaans dag en nacht ononderbroken toegankelijk. In geval van overmacht, computerproblemen, technische mankementen, telecommunicatiestoringen, onderhoudswerkzaamheden en niet nader bepaalde defecten kan INITIATIVES DÉCORATION eenzijdig beslissen om de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te onderbreken of definitief stil te leggen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de uitrusting die hij gebruikt om verbinding te maken met onze websites. De gebruiker moet ook alle gepaste maatregelen nemen om zijn apparatuur en persoonlijke gegevens te beschermen tegen virusaanvallen via het internet. De gebruiker is bovendien als enige verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die hij raadpleegt.
Wij herinneren eraan dat de ongeoorloofde of frauduleuze toegang tot een informaticasysteem, het verstoren of beïnvloeden van de systeemwerking en het frauduleus invoeren of aanpassen van gegevens in een informaticasysteem worden beschouwd als strafbare feiten.

Intellectuele eigendom
INITIATIVES DÉCORATION is de eigenaar of rechthebbende van alle elementen waaruit de website is samengesteld en in het bijzonder alle informatie, teksten, ontwerpen, beelden enz.
Elke gehele of gedeeltelijke vorm van reproductie, representatie, gebruik, aanpassing of verspreiding van de inhoud van deze website, op eender welke manier, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van INITIATIVES DÉCORATION, is verboden en wordt beschouwd als vervalsing, een strafbaar feit waarop de geldende wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van toepassing is.
De vermelde of afgebeelde merken en logo’s op deze website zijn gedeponeerd door de vennootschappen die beschikken over de bijhorende eigendomsrechten. Elke vorm van reproductie, heruitgave of herverdeling van de namen of logo’s, op eender welke manier, is verboden volgens de geldende wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, tenzij de rechthebbende voorafgaandelijk en uitdrukkelijk de toestemming hiertoe verleent.

Kleurechtheid
Om technische redenen kunnen de kleuren op de website verschillen naargelang de instellingen en de resolutie van uw computerscherm. Het is dan ook belangrijk om de kleuren altijd te controleren op de kleurenkaarten in de winkel voor u een definitieve keuze maakt.

Hyperlinks
De websites ‘les-decoratives.com’, ‘les-anciens-ebenistes.com’ of ‘id-paris.com’ bevatten mogelijk hyperlinks naar andere websites, meer bepaald de websites van bedrijven waarmee INITIATIVES DÉCORATION samenwerkt. Deze hyperlinks worden vermeld met de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van de betrokken partijen. Het bestaan van deze hyperlinks betekent geenszins dat INITIATIVES DÉCORATION de inhoud ervan controleert of goedkeurt. INITIATIVES DÉCORATION kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.
Het creëren van hyperlinks naar de websites ‘les-decoratives.com’, ‘les-anciens-ebenistes.com’ of ‘id-paris.com’ is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever of zijn vertegenwoordiger.

Het staat INITIATIVES DÉCORATION vrij deze toestemming te weigeren, zonder deze beslissing op eender welke manier te moeten rechtvaardigen. De eventuele toestemming van INITIATIVES DÉCORATION is altijd tijdelijk en kan op om het even welk moment zonder enige vorm van rechtvaardiging worden ingetrokken.

In ieder geval moet elke hyperlink op eenvoudig verzoek van INITIATIVES DÉCORATION worden verwijderd.

Cookies
De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat er mogelijk een cookie wordt geplaatst op zijn computer tijdens het raadplegen van de websites ‘les-decoratives.com’, ‘les-anciens-ebenistes.com’ of ‘id-paris.com’. Een cookie maakt het niet mogelijk om de gebruiker te identificeren. Cookies registreren doorgaans informatie met betrekking tot het surfgedrag van de computer op de website (bekeken pagina’s, datum en tijdstip waarop deze pagina’s werden bekeken). Deze informatie kan dan tijdens een later bezoek opnieuw worden gelezen door het systeem.

Franse wetgeving met betrekking tot informatica en vrijheid
Conform de gewijzigde Franse wet van 6 janvier 1978 met betrekking tot informatica en vrijheid, is de automatische verwerking van persoonsgegevens via de websites ‘les-decoratives.com’, ‘les-anciens-ebenistes.com’ of ‘id-paris.com’ onderworpen aan een verklaring bij de CNIL (Franse commissie voor informatica en vrijheid) onder het nummer 1673712: www.cnil.fr
De bezoekers van de website hebben het recht om de persoonsgegevens die ze via de website moeten meedelen aan INITIATIVES DÉCORATION in te kijken, te onderzoeken, recht te zetten of te verwijderen. Elk verzoek in het kader van dit recht moet worden gericht aan: contact@groupe-id.com.
Om veiligheidsredenen en om frauduleuze aanvragen te voorkomen, moet de verzoekende partij steeds een identiteitsbewijs meesturen.
Verwerking van persoonsgegevens
INITIATIVES DÉCORATION verbindt zich ertoe het privéleven van elke gebruiker van de website te respecteren. Persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail) worden pas verzameld nadat de gebruiker deze willens en wetens heeft doorgegeven. Deze gegevens kunnen gedurende een bepaalde tijd worden bewaard en kunnen eventueel intern door INITIATIVES DÉCORATION opnieuw worden gebruikt voor marketingdoeleinden of het opstellen van statistieken. De verzamelde gegevens worden in geen geval doorgegeven aan externe instellingen of vennootschappen.

Geschillen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Alleen de Franse rechtbanken zijn bevoegd bij geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden.
Contacteer ons

Voor vragen of informatie over de producten op de website kan de gebruiker contact opnemen via het volgende e-mailadres: contact@groupe-id.com.
Wij wensen u een aangenaam bezoek op onze website!

Vakmanschap en levenskunst in Franse stijl
© Initiatives Décoration 2020